The Terms and Conditions were last updated on 2024-02-12

1. Įvadas

Šios sąlygos taikomos šiai svetainei ir sandoriams, susijusiems su mūsų produktais ir paslaugomis. Galite būti saistomi papildomų sutarčių, susijusių su jūsų santykiais su mumis arba bet kokiais produktais ar paslaugomis, kuriuos gaunate iš mūsų. Jei kurios nors papildomų sutarčių nuostatos prieštarauja bet kurioms šių Sąlygų nuostatoms, šių papildomų sutarčių nuostatos bus kontroliuojamos ir bus viršesnės.

2. Įsipareigojimas

Registruodamiesi, prisijungdami ar kitaip naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate laikytis šių toliau pateiktų Sąlygų ir nuostatų. Vien naudojimasis šia svetaine reiškia, kad žinote ir sutinkate su šiomis sąlygomis. Kai kuriais konkrečiais atvejais taip pat galime paprašyti jūsų aiškiai sutikti.

3. Elektroninis bendravimas

Naudodamiesi šia svetaine arba bendraudami su mumis elektroninėmis priemonėmis, sutinkate ir pripažįstate, kad galime su jumis susisiekti elektroniniu būdu mūsų svetainėje arba atsiųsdami jums el. laišką, ir sutinkate, kad visi susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos mes elektroniniu būdu pateikti jums bet kokius teisinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimą, kad tokie pranešimai būtų rašytiniai.

4. Intelektinė nuosavybė

Mums arba mūsų licencijų išdavėjams priklauso ir kontroliuojamos visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į svetainę ir duomenis, informaciją ir kitus išteklius, rodomus ar pasiekiamus svetainėje.

4.1 Visos teisės saugomos

Jei konkretus turinys nenurodo kitaip, jums nesuteikiama licencija ar kitos teisės pagal autorių teises, prekės ženklą, patentą ar kitas intelektinės nuosavybės teises. Tai reiškia, kad jūs nenaudosite, nekopijuosite, neatgaminsite, neatliksite, nerodysite, neplatinsite, neįdėsite į jokią elektroninę laikmeną, nekeisite, nepertvarkysite, nedekompiliuosite, neperkelsite, neatsisiųsite, neperduosite, negausite pinigų, neparduosite, neparduosite rinkai ar komercializuosite jokių šioje svetainėje esančių išteklių. bet kokia forma, be mūsų išankstinio raštiško leidimo, išskyrus ir tik tiek, kiek kitaip numato imperatyvūs teisės aktai (pvz., teisė cituoti).

5. Trečiosios šalies nuosavybė

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų ar kitų nuorodų į kitų šalių svetaines. Mes nestebime ir neperžiūrime kitų šalių svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos iš šios svetainės, turinio. Kitų svetainių siūlomiems produktams ar paslaugoms taikomos tų trečiųjų šalių taikomos taisyklės ir sąlygos. Tose svetainėse išsakytomis nuomonėmis ar medžiaga nebūtinai mes dalinamės ar jai pritariame.

Mes nebūsime atsakingi už jokią šių svetainių privatumo praktiką ar turinį. Jūs prisiimate visą riziką, susijusią su šių svetainių naudojimu ir bet kokiomis susijusiomis trečiųjų šalių paslaugomis. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, bet kokiu būdu, kad ir kokia būtų priežastis, atsiradusią dėl jūsų asmeninės informacijos atskleidimo trečiosioms šalims.

6. Atsakingas naudojimas

Apsilankę mūsų svetainėje sutinkate naudoti ją tik numatytais tikslais ir kaip leidžiama pagal šias sąlygas, bet kokias papildomas sutartis su mumis ir taikomus įstatymus, reglamentus bei visuotinai priimtą internetinę praktiką ir pramonės gaires. Jūs negalite naudotis mūsų svetaine ar paslaugomis, kad naudotumėte, skelbtumėte ar platintumėte bet kokią medžiagą, kurią sudaro (ar yra susieta) kenkėjiška kompiuterių programinė įranga; naudoti iš mūsų svetainės surinktus duomenis bet kokiai tiesioginės rinkodaros veiklai arba vykdyti bet kokią sistemingą ar automatizuotą duomenų rinkimo veiklą mūsų svetainėje arba su ja susijusią veiklą.

Griežtai draudžiama užsiimti bet kokia veikla, kuri sukelia ar gali pakenkti svetainei arba trukdo jos veikimui, prieinamumui ar pasiekiamumui.

7. Registracija

Galite užsiregistruoti paskyrai mūsų svetainėje. Šio proceso metu gali reikėti pasirinkti slaptažodį. Jūs esate atsakingi už slaptažodžių ir paskyros informacijos konfidencialumo palaikymą ir sutinkate nesidalyti savo slaptažodžiais, paskyros informacija ar saugia prieiga prie mūsų svetainės ar paslaugų su jokiu kitu asmeniu. Negalite leisti jokiam kitam asmeniui naudotis jūsų paskyra, kad pasiektų svetainę, nes esate atsakingas už visą veiklą, kuri vyksta naudojant jūsų slaptažodžius ar paskyras. Turite nedelsdami mums pranešti, jei sužinosite, kad buvo atskleistas jūsų slaptažodis.

Po paskyros nutraukimo nemėginsite registruoti naujos paskyros be mūsų leidimo.

8. Pinigų grąžinimo ir grąžinimo politika

8.1 Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties.

Atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo tos dienos, kai prekes įsigijote jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja prekes.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite nedviprasmišku pareiškimu (pavyzdžiui, paštu, faksu ar el. paštu išsiųstu laišku) informuoti mus apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Mūsų kontaktinius duomenis rasite žemiau. Galite naudoti pridedamą atsisakymo formos pavyzdį, bet tai nėra privaloma.

Taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę atsisakymo formą arba bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą mūsų svetainėje.

Jei pasinaudosite šia galimybe, nedelsdami patvariojoje laikmenoje (pavyzdžiui, el. paštu) išsiųsime jums tokio atsisakymo gavimo patvirtinimą.

Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka išsiųsti pranešimą apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo terminui.

8.2 Nutraukimo pasekmės

Jei atsisakysite šios sutarties, mes grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias pasirinkus kitą pristatymo būdą nei pigiausias standartinis pristatymo būdas, kurį siūlo mums), nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mus informavo apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kuriuo atveju jums nereikės mokėti jokių mokesčių dėl tokio kompensavimo.

Jūs privalote nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums apie šios sutarties atsisakymą, grąžinti prekes arba perduoti jas mums arba mūsų įgaliotam asmeniui gauti prekes. Termino laikomasi, jei grąžinate prekes nepasibaigus 14 dienų terminui.

Galime nesumokėti pinigų, kol negrąžinsime prekių arba jūs nepateiksite įrodymų, kad grąžinote prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Jūs turėsite padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Jūs atsakote tik už bet kokią prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl kitokio, nei būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, tvarkymo.

Atkreipkite dėmesį, kad yra keletas teisinių teisės atsisakyti sutarties išimčių, todėl kai kurių prekių negalima grąžinti ar pakeisti. Informuosime jus, jei tai taikoma jūsų konkrečiam atvejui.

9. Idėjos pateikimas

Neteikite jokių idėjų, išradimų, autorinių kūrinių ar kitos informacijos, kuri gali būti laikoma jūsų intelektine nuosavybe, kurią norėtumėte mums pateikti, nebent prieš tai esame pasirašę susitarimą dėl intelektinės nuosavybės ar neatskleidimo. Jei atskleidžiate mums tai be tokios rašytinės sutarties, suteikiate mums pasaulinę, neatšaukiamą, neišskirtinę, nemokamą licenciją naudoti, atgaminti, saugoti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti jūsų turinį bet kurioje esamoje ar būsimoje laikmenoje. .

10. Naudojimo nutraukimas

Savo nuožiūra galime bet kada laikinai arba visam laikui pakeisti arba nutraukti prieigą prie svetainės ar bet kurios joje esančios paslaugos. Jūs sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius tokius jūsų prieigos prie svetainės ar bet kokio turinio, kurį galbūt bendrinote svetainėje, pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą. Jūs neturėsite teisės į jokią kompensaciją ar kitą mokėjimą, net jei tam tikros funkcijos, nustatymai ir (arba) bet koks Turinys, kurį pateikėte arba kuriuo pradėjote pasikliauti, bus visam laikui prarasti. Jūs neturite pergudrauti ar apeiti, arba bandyti pergudrauti ar apeiti bet kokių prieigos ribojimo priemonių mūsų svetainėje.

11. Garantijos ir atsakomybė

Nė viena šio skyriaus nuostata neapribos ar nepanaikins jokios įstatyme numatytos garantijos, kurią apriboti arba atmesti būtų neteisėta. Ši svetainė ir visas jos turinys pateikiami „toks, koks yra“ ir „kaip prieinamas“, ir gali būti netikslumų ar spausdinimo klaidų. Mes aiškiai atsisakome bet kokių garantijų, tiek aiškių, tiek numanomų, susijusių su Turinio prieinamumu, tikslumu ar išsamumu. Mes nesuteikiame garantijos, kad:

  • ši svetainė arba mūsų produktai ar paslaugos atitiks jūsų reikalavimus;
  • ši svetainė bus prieinama nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų;
  • bet kokio produkto ar paslaugos, kurią įsigijote ar gavote per šią svetainę, kokybė atitiks jūsų lūkesčius.

Niekas šioje svetainėje nėra teisinė, finansinė ar medicininė konsultacija. Jei jums reikia patarimo, kreipkitės į atitinkamą specialistą.

Toliau pateiktos šio skyriaus nuostatos bus taikomos tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, ir neapribos arba neatmeta mūsų atsakomybės už bet kokius dalykus, kuriuos apriboti ar panaikinti būtų neteisėta ar neteisėta. Jokiu būdu nebūsime atsakingi už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą (įskaitant bet kokius nuostolius dėl prarasto pelno ar pajamų, duomenų, programinės įrangos ar duomenų bazės praradimo ar sugadinimo, turto ar duomenų praradimo ar žalos), kurią patyrėte jūs ar bet kuri trečioji. šalis, atsirandanti dėl jūsų prieigos prie mūsų svetainės arba naudojimosi ja.

Išskyrus tuos atvejus, kai bet kurioje papildomoje sutartyje aiškiai nurodyta kitaip, mūsų didžiausia atsakomybė jums už visus nuostolius, kylančius ar susijusius su svetaine arba bet kokiais produktais ir paslaugomis, parduodamais ar parduodamais per svetainę, neatsižvelgiant į teisminio veiksmo formą, kuri užtraukia atsakomybę ( nesvarbu, ar tai yra sutartis, sąžiningumas, aplaidumas, numatytas elgesys, deliktas ar kita) bus apribota bendra kaina, kurią sumokėjote mums už tokių produktų ar paslaugų įsigijimą arba naudojimąsi svetaine. Toks apribojimas bus taikomas bendrai visiems jūsų reikalavimams, veiksmams ir bet kokio pobūdžio ir pobūdžio veiksmų priežastims.

12. Privatumas

Norėdami patekti į mūsų svetainę ir (arba) paslaugas, registracijos proceso metu gali tekti pateikti tam tikrą informaciją apie save. Sutinkate, kad bet kokia jūsų pateikta informacija visada bus tiksli, teisinga ir atnaujinta.

Mes rimtai žiūrime į jūsų asmens duomenis ir esame įsipareigoję apsaugoti jūsų privatumą. Mes nenaudosime jūsų el. pašto adreso nepageidaujamiems laiškams. Bet kokie mūsų jums siunčiami el. laiškai bus susiję tik su sutartų produktų ar paslaugų teikimu.

Sukūrėme politiką, skirtą spręsti bet kokias privatumo problemas, kurios gali kilti. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. mūsų Privatumo politiką ir Slapukų politiką.

13. Eksporto apribojimai / Teisės laikymasis

Draudžiama patekti į svetainę iš teritorijų ar šalių, kuriose svetainėje parduodamų produktų ar paslaugų Turinys arba pirkimas yra neteisėtas. Jūs negalite naudoti šios svetainės pažeisdami Lietuvos eksporto įstatymus ir reglamentus.

14. Paskyrimas

Be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo negalite perleisti, perduoti ar subrangos sutartimi sudaryti subrangos sutartis bet kokių savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias Sąlygas ir nuostatas, visiškai ar iš dalies jokiai trečiajai šaliai. Bet koks tariamas pavedimas, pažeidžiantis šį skyrių, bus niekinis ir negaliojantis.

15. Šių Taisyklių ir sąlygų pažeidimai

Nepažeisdami kitų mūsų teisių pagal šias Sąlygas ir nuostatas, jei bet kokiu būdu pažeisite šias Sąlygas ir nuostatas, galime imtis tokių veiksmų, kurie, mūsų manymu, yra tinkami pažeidimui pašalinti, įskaitant laikiną arba nuolatinį jūsų prieigos prie svetainės sustabdymą, susisiekimą su el. jūsų interneto paslaugų teikėjas paprašys, kad užblokuotų jūsų prieigą prie svetainės ir (arba) pradėtų prieš jus teisinius veiksmus.

16. Force majeure

Išskyrus įsipareigojimus sumokėti pinigus pagal šį įsipareigojimą, nė vienos šalies delsimas, nevykdymas ar neveikimas vykdyti ar laikytis savo įsipareigojimų pagal šį įsipareigojimą nebus laikomas šių Sąlygų ir nuostatų pažeidimu, jei ir tol, kol toks vėlavimas, neveikimas ar neveikimas atsiranda dėl bet kokios priežasties, nepriklausančios nuo tos šalies.

17. Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti mus nuo visų pretenzijų, įsipareigojimų, žalos, nuostolių ir išlaidų, susijusių su šių Sąlygų ir taikomų įstatymų, įskaitant intelektinės nuosavybės teises ir privatumo teises, pažeidimu. Jūs nedelsdami atlyginsite mums žalą, nuostolius, išlaidas ir išlaidas, susijusias su tokiais ieškiniais arba kylančias iš jų.

18. Atsisakymas

Bet kurios šiose sąlygose taisyklėse bei bet kurioje Sutartyje išdėstytų nuostatų nevykdymas arba nepasinaudojimas bet kokia galimybe nutraukti sutartį nelaikomas tokių nuostatų atsisakymu ir neturi įtakos šių Sąlygų ar bet kurios sutarties galiojimui. Sutartis ar bet kuri jos dalis arba teisė po to įgyvendinti kiekvieną nuostatą.

19. Kalba

Šios sąlygos ir taisyklės bus interpretuojamos ir aiškinamos išimtinai Lietuvių kalba. Visi pranešimai ir korespondencija bus rašomi tik ta kalba.

20. Pilnas susitarimas

Šios taisyklės ir sąlygos kartu su mūsų privatumo politika ir slapukų politika sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir MB Brotech dėl jūsų naudojimosi šia svetaine.

21. Šių Sąlygų ir nuostatų atnaujinimas

Retkarčiais galime atnaujinti šias Sąlygas ir nuostatas. Šių taisyklių ir sąlygų pradžioje nurodyta data yra paskutinė peržiūros data. Apie bet kokius pakeitimus ar atnaujinimus informuosime raštu, o pataisytos sąlygos ir taisyklės įsigalios nuo tos dienos, kai mes jums tokį pranešimą pateiksime. Jūsų tolesnis naudojimasis šia svetaine po pakeitimų ar atnaujinimų paskelbimo bus laikomas pranešimu apie jūsų sutikimą laikytis šių Sąlygų ir nuostatų bei jų laikytis. Norėdami paprašyti ankstesnės šių Sąlygų ir nuostatų versijos, susisiekite su mumis.

22. Teisės ir jurisdikcijos pasirinkimas

Šioms taisyklėms ir sąlygoms taikomi Lietuvos įstatymai. Bet kokie ginčai, susiję su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis, priklauso Lietuvos teismų jurisdikcijai. Jei teismas ar kita institucija nustato, kad kuri nors šių sąlygų ir taisyklių dalis ar nuostata yra negaliojanti ir (arba) neįgyvendinama pagal galiojančius įstatymus, tokia dalis ar nuostata bus pakeista, ištrinta ir (arba) taikoma maksimaliai leistina apimtimi, kad būtų įgyvendinti šių taisyklių ir sąlygų tikslą. Kitos nuostatos neturės įtakos.

23. Kontaktinė informacija

Ši svetainė priklauso ir ją valdo MB Brotech.

Dėl šių taisyklių ir sąlygų galite susisiekti su mumis mūsų kontaktų puslapyje.

24. Atsisiuntimas

Taip pat galite atsisiųsti mūsų sąlygas ir taisykles PDF formatu.

What are you looking for in Partdo?